Peňažné agregáty a motívy držby peňazí

Viacero z nás sa už určite stretlo s pojmom peňažné agregáty, no len málokto z nás ovláda čo sa za týmto pojmom skrýva. Peňažné agregáty napomáhajú sledovať množstvo peňazí v obehu. Delia sa podľa jednotlivých stupňov, ktoré si spomenieme. Od seba sa navzájom líšia stupňom likvidity to znamená pohotovosťou na platobné úkony.

peníze

Hlavné peňažné agregáty

·         M1: Obsahuje najlikvidnejšie aktíva, ktoré sa nachádzajú v obehu. Do tejto kategórie patria najmä:
–          Mince a papierové peniaze
–          Bankové vklady bez výpovednej lehoty
–          Vklady na šekových účtoch, cestovné šeky
·         M2: Tento agregát sa nazýva aj peniaze v širšom zmysle. Ide o pokus merania zásoby vysoko likvidných aktív. Patria sem:
–          M1
–          Termínované vklady
·         M3: Posledný peňažný agregát je označovaný ako M3. Patria sem v podstate všetky vklady prinášajúce úrok. Štruktúra je teda takáto:
–          M2
–          Veľké termínované vklady
–          Ďalšie zložky s nižším stupňom likvidity

karty

Motívy držby peňazí

Keďže jednotlivé formy peňažných agregátov niekto vlastní pozrieme sa na motívy držby peňazí. Zjednodušene si povieme prečo ľudia držia peniaze a aké na to majú dôvody. Aj takáto vec má v ekonomických teóriách svoje miesto a je taktiež veľmi dôležitá.
Poznáme tieto druhy motívov držby peňazí:
·         Transakčný
·         Špekulačný
·         Opatrnostný
Prvým druhom je transakčný motív držby peňazí. Už pri tomto slove transakcia vás môže napadnúť, že pôjde o nejaké uskutočňovanie transakcií, teda zjednodušene povedané nákup. Ľudia si držia peniaze práve preto aby mohli za ne nakupovať tovary a služby. Toto je teda prvým dôvodom prečo ľudia majú záujem mať peniaze.

pomoc

Druhým je motív špekulačný. Tak isto už z toho slova je jasné, že ide o určitú špekulácia. V ekonomike to predstavuje držbu peňazí za účelom získania nejakej výhody, to znamená získanie zisku.
No a na záver spomeniem ešte opatrnostný motív. Keďže mi ľudia sme opatrný určite chceme mať peniaze aj na nepredvídateľné situácie alebo okolnosti. To znamená, že si peniaze šetríme a odkladáme a práve to je dôvod prečo ich máme v držbe.